உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்


One Response to “Unavngivet”

  • Babuthurai:

    மன்னிக்கவேண்டும் சித்திபவன் பணிபுலத்தனே.
    ஒரு குடும்பம் சந்தோசமாக வாழ்வதற்கு இருவருக்கும் புரிந்து உணர்வு விட்டுக்குடுப்பு தன்மை இருந்ததால் பொதும் அக்குடும்பம் வாழ்நாள் முழுவதும் சந்தோசமாக இருக்கும் ..
    இது இந்த்த பாமரனின் தல்மைஜன கருத்து.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்