உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்அன்பெனும் சொல்லுக்குப் பொருளாய் அமைந்ந்திருந்தீர்
ஆனந்தம் பெருக எம்மை பேணி வளர்த்திட்டீர்
இல்லாமை என்பதை இல்லாது போக்கடிதத்திர்
ஈன்ற எம்மன்னையை பாசமுடன் நேசித்திர்

உண்மைதான் உயர்வெனும் நீதியை உறுத்தி நின்றீர்
ஊக்கமே வாழ்க்கையின் ஆக்கமென புகன்றிர்
எண்ணையும் எழுத்தையும் எழிலுடன் கற்பித்தீர்
ஏற்றமுடன் எம்மையிப் புவியில் வாழ்வித்தீர்

ஒற்றுமை ஒன்றுதான் நற்றுணை எனவுரைத்தீர்
ஓரம் போகாதேயென அறிவுரை சொல்லி வைத்தீர்
ஒளவியம் ஆக்கத்திற் க ழிவென மொழிந்திட்டீர்
அஃதே வாழ்க்கையின் நியதியெனக் காண்பித்தீர்
எந்தையே !

இருபது ஆண்டுகள் ஓடி மறைந்தாலும்
இருப்பது எம் நெஞ்சில் உன்முகம் ஐயா
உருவமற்ற உன்னொளி தன்னில் நாம்
திரு நிறைந்தே வாழ்ந்திட வைத்தீர்

வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த எம்மையா
தெய்வத்தின் திருவடி சேர்ந்ததும் வீதியே
பிறப்பொன்று இருக்குமேல் இறப்பும் உண்டென
மறக்கமுடியாது இறையடி சேர்ந்தீர்

சாந்தையில் பிறந்து சாந்தையில் வாழ்ந்து
சாந்தை விநாயகன் திருவடி சேர்ந்த
மாண்புடன் எம்மிடம் வாழ்ந்திட்ட ஐயா
மீண்டும் எம்மிடம் பிறந்திட வேண்டுகின்றோம்

நினைவில் நனைந்திடும்
அன்புக்கு
குடும்பத்தினர்

 

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்