உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்


28 அமைச்சர்கள் மற்றும் 40 இராஜாங்க அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்யும் நிகழ்வு தற்போது இடம்பெற்றுவருகின்றது.

அமைச்சர்கள்

கோட்டாபய ராஜபக்ஷ – பாதுகாப்பு அமைச்சர்

மஹிந்த ராஜபக்ஷ – நிதி, புத்த சாசன, மத மற்றும் கலாச்சார விவகாரங்கள், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீட்டுவசதி அமைச்சர்

நிமல் ஸ்ரீபாலடி சில்வா – தொழில் அமைச்சராக பதவியேற்றார்

ஜீ.எல்.பீரிஸ் – கல்வி அமைச்சராக பதவியேற்றார்

பவித்ரா வன்னியாராச்சி – சுகாதார அமைச்சராக பதவியேற்றார்

தினேஷ் குணவர்தன – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சராக பதவியேற்றார்

டக்ளஸ் தேவானந்தா – கடற்தொழில் துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

காமினி லொக்குகே – போக்குவரத்து அமைச்சராக பதவியேற்றார்

பந்துல குணவர்தன – வர்த்தகத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

R.M.C.B. ரத்னாயக்க – வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்பு அமைச்சராக பதவியேற்றார்

ஜனக பண்டார தென்னகோன் – அரச சேவைகள் மாகாணசபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சராக பதவியேற்றார்

ஹெகலிய ரம்புக்வல – வெகுசன ஊடக அமைச்சராக பதவியேற்றார்

சமல் ராஜபக்ஷ – நீர்பாசனத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

ஜோன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ – நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சராக பதவியேற்றார்

விமல் வீரவன்ச – கைத்தொழில்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

மஹிந்த அமரவீர – சுற்றாடல்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

எஸ்.எம்.சந்திரசேன – காணி விடயம் தொடர்பான அமைச்சராக பதவியேற்றார்

மஹிந்தானந்த அளுத்தகமே – கமத்தொழில் அமைச்சராக பதவியேற்றார்

வாசுதேவ நாணயக்கார – நீர்வழங்கல் துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

டலஸ் அழகப்பெரும மின்சக்தித்துறை அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சராக பதவியேற்றுள்ளார்

உதய கம்மன்பில – வலுசக்தி துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

ரமேஷ் பதிரன – பெருந்தோட்டத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

பிரசன்ன ரணதுங்க – சுற்றுலாத்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

ரோஹித அபேகுணவர்தன – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

நாமல் ராஜபக்ஷ – இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டு துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

அலி சப்ரி – நீதித்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார்

இராஜாங்க அமைச்சர்கள்

 1. 1. உள்ளக பாதுகாப்பு, உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ இராஜாங்க அமைச்சராக சமல் ராபக்ச நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  2. வெளிநாட்டு தொழில்வாய்ப்பு மேம்பாடு மற்றும் சந்தை பல்வகைப்படுத்தல்; இராஜாங்க அமைச்சராக பியங்கர ஜயரட்ன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  3. சூரிய சக்தி காற்று மற்றும் நீர்மின் உற்பத்தி கருத்திட்ட இராஜாங்க அமைச்சராக துமிந்த திஸாநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  4. பத்திக் தை;தரி துணிகள் உள்நாட்டு ஆடை உற்பத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக தயாசிறி ஜயசேகர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  5. கூட்டுறவுச் சந்தைப்படுத்தல் அபிவிருந்தி மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக லசந்த அழகியவண்ண நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  6. சுதர்சனி பெர்னான்டோ பிள்ளை சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைச்சாலைகள் புணர்வாழ்வு இராஜாங்க அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  7. தென்னை கித்துல் பணை ரப்பர் செய்கை மேம்பாடு மற்றும் ஏற்றுமதி பல்வகைப்படுத்தல் இராஜாங்க அமைச்சராக அருந்திக பெர்னாண்டோ நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  8. கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராக நிமல் லன்சா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  9. வசதிகள் துறைமுக வழங்கள் வசதிகள் இயந்திரப்படகுகள் மற்றும் கப்பற்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக ஜயந்த சமரவீர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  10. காணி முகாமைத்துவ அலுவல்கள் மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி காணிகள் இராஜாங்க அமைச்சராக ரொசான் ரணசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  11. கம்பணி தோட்டங்களை சீர்திருத்தல் தேயிலை தொழிற்சாலைகளை நவீனமயப்படுத்தல் மற்றும் தேயிலை ஏற்றுமதி மேம்பாடு இராஜாங்க அமைச்சராக கனக ஹேரத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  12. தேசிய மரபுரிமைகள் அருங்கலைகள் மற்றும் கிராமிய சிற்ப கலைகள் மேம்பாட்டு அலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சராக விதுர விக்ரமநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  13. கறுவா, வெற்றிலை உள்ளிட்ட சிறு பெருந்தோட்ட பயிர்ச்செய்சைய்கை கைத்தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக ஜானக வகுந்தர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  14. அறநெரி பாடசாலை, பிக்குமார் கல்வி, பௌத்த பல்கலைக்கழகங்கள் இராஜாங்க அமைச்சராக விஜித வேருகொட நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  15. சமூர்த்தி வதிவிடப்பொருளாதார, நுன்நிதி மற்றும் கீழ்உழைப்பு மேம்பாட்டு அரச வழங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக செஹான் மேசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  16. உர உற்பத்தி மற்றும் வழங்கள் இராஜாங்க அமைச்சராக மொஹான் சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  17. ரத்தினக்கல் தங்க ஆபரணங்கள், கனிய வழங்கல் சார்ந்த கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக லொஹான் ரத்வத்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  18. வாகன ஒழுங்குருத்துகை மற்றும் பேருந்து போக்குவரத்துச் சேவைகள் மற்றும் மோட்டார் வாகன கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக திலும் அமுனுகம நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  19. வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு மற்றும் அகழிகளை நிர்மாணித்தல் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக விமலவீர திஸாநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  20. பிராந்திய உறவுகள் நடவடிக்கைகள் இராஜாங்க அமைச்சராக தாரக பால£ரிய நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  21. கிராமிய வீடமைப்பு மற்றும் நிர்மானத்துறை மற்றும் கட்டட பொருள் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக இந்திக அனுருத்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  22. அழங்கார மீன்கள் வளர்த்தல் கடற்றொழில் துறைமுகங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் மீன் ஏற்றுமதி இராஜாங்க அமைச்சராக காஞ்சன விஜேசேகர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  23. கிராமிய மற்றும் பிரதேச நீர் கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக சனத் நிசாந்த நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  24. சிறிபால கம்லத் மகாவளி வலையங்களை அண்டியுள்ள கால்வாயின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் மற்றும் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  25. மாகான சபைகள் மற்றும் உள்ள10ராட்சி இராஜாங்க அமைச்சராக சரத் வீரசேகர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  26. கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் நீர்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக அனுராத ஜயரட்ன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  27. தபால் சேவைகள் மற்றும் வெகுசன ஊடக தொழில் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக சதாசிவம் வியாழேந்திரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  28. கிராமிய, பாடசாலை, விளையாட்டு உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சராக தேனுக விதான கமகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  29. சுதேச வைத்திய முறைகள் மேம்பாடு மற்றும் சமூக சுகாதார இராஜாங்க அமைச்சராக சிசிற ஜயக்கொடி நியமிக்க்பபட்டுள்ளார்.
  30. மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி மற்றும் கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலை உட்கட்மைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராக பியல் நிசாந்தடி சில்வா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  31. பித்தளை மட்பாண்டங்கள் உள்ளிட்ட கிராமிய கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சராக பிரசன்ன ரனவீர நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  32. விமானச் சேவைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி வலயங்கள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சராக டி.வி சானக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  33. கால்நடை வளங்கள், பண்ணைகள் மேம்பாடு பால் மற்றும் முட்டை சார்ந்த தொழில் இராஜாங்க அமைச்சராக டி.பி ஹேரத் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  34. நெல், தானிய வகைகள,; மரக்கரி, பழவகை விதை உற்பத்தி மற்றும் உயர் தொழில்நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சராக சசிந்ர ராஜபக்ச நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  35. நகர அபிவிருத்தி கரையோர பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக நாலக கொடகே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  36. தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமூதாய உட்கட்டமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக ஜீவன் தொண்டமான் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  37. நிதி மூலதனச் சந்தை மற்றும் அரச தொழில் முயற்சி மறுசீரமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சராக அஜித் நிமால் கப்ரால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  38. திறன்கள் அபிவிருத்தி தொழில் கல்வி மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்ப இராஜாங்க அமைச்சராக சீதா அரம்Nபுள்ள நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
  39. ஒளடத உற்பத்திகள் மற்றும் ஒழுங்குருத்துகை இராஜாங்க அமைச்சராக சன்ன ஜெயசுமன
  40. நிமல் லங்சா, கிராமிய வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சராக பதவியேற்றார்

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்