உங்கள் கருத்து
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
  • rajah on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • sivamany on
  • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்மேற்ப்படி எமது இணையத்தின் பொதுச்சபைகூட்டம் 30-10-10 சனிக்கிழமை மாலை 16 மணிக்கு Skjern சனசமூக நிலையத்தில்
நடைபெற்றது. இதில் முதலாவதாக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானம்,
இனி வரும் காலங்களில் இணையத்தில் எழுதுபவர்கள் யராக இருந்தாலும்
தங்கள் சொந்தப்பெயரில் எழுதவேண்டும். இதில் தீர்மானிக்கப்பட்ட மற்ற விபரம் விரைவில்……………

One Response to “panipulam.net இணைய அறிவித்தல்”

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்