உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்tit

Pan.art&cultural club-canada

Spelling bee – 2013

இள மழழைகள் பிரிவு: பிறந்த வருடம்;-(2009,2008 )

  • fun,
  • red,
  • cat,
  • sun,
  • dog,
  • jam,
  • gum,
  • bat,
  • net,
  • pig,
  • fun,
  • sat,
  • end,
  • top,
  • bat,
  • ran,
  • big,
  • box,
  • cup,
  • club,
  • rub,
  • hot,
  • bed,
  • jet,
  • sad .

முதுமழழைகள் பிரிவு பிறந்த வருடம்:-(2007,2006)

  • blue,
  • milk,
  • hand,
  • stop,
  • fast,
  • brown,
  • name,
  • bake,
  • kite,
  • home,
  • five,
  • nose,
  • green,
  • ask,
  • girl,
  • bird,
  • down,
  • glad,
  • baby,
  • best,
  • plan,
  • nest,
  • sing,
  • made,
  • gate.

மத்தியபிரிவு பிறந்த வருடம்:-(2005.2004)

  • school,
  • paint,
  • because,
  • space,
  • worry,
  • trouble,
  • hurry,
  • please,
  • climb,
  • smell,
  • should,
  • earth,
  • sugar,
  • catch,
  • early,
  • corner,
  • learn,
  • large,
  • whole,
  • family,
  • twice,
  • quick,
  • never,
  • almost,
  • point.

மேற்பிரிவு பிறந்த வருடம்:-(2003,2002)

  • disguise,
  • percent,
  • recommend,
  • official,
  • stomach,
  • exercise,
  • instruction,
  • restaurant,
  • success,
  • piano,
  • decide,
  • future,
  • shoulder,
  • distance,
  • familiar,
  • wrinkle,
  • disease,
  • journey,
  • doubt,
  • breathe,
  • equal,
  • discourage,
  • tournament,
  • achieve.

அதிமேற்பிரிவு பிறந்த வருடம்-: (2001,2000)

  • environment,
  • sympathy,
  • imagination,
  • recognize,
  • committee,
  • collaborate,
  • strength,
  • ordinary,
  • opportunity,
  • enormous,
  • accomplish,
  • disappear,
  • familiar,
  • beneath,
  • location,
  • innocent,
  • guarantee,
  • ancient,
  • receipt,
  • engineer,
  • tongue,
  • specific,
  • misery,
  • stingy,
  • collection.

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்