உங்கள் கருத்து
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரணஅறிவித்தல்
  • rajah on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • sivamany on
  • அமரர்தம்பையாவாத்தியார் குடும்பம் on
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on
  • kunaththilakam saanthai on மரண அறிவித்தல்
  • பண் தமிழ் கலை பண் பாட்டுக்கழகம் நோர்வே on மரண அறிவித்தல்
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்This slideshow requires JavaScript.

போட்டி முடிவுகள்

பாலர் பிரிவு

முதலாம் இடம்: கிசானன் நந்தகுமார்
இரண்டாம் இடம்: திசாந் தீபவதனன்
முன்றாம் இடம்: ஓவியா பாலசிங்கம்

முதலாம்/இரண்டாம் வகுப்பு

முதலாம் இடம்: கிசோன் தயாளறுாபன்
இரண்டாம் இடம்: அபிரன் றதீஸ்குமார்
முன்றாம் இடம்: கனிஸ்ரிகா சுபேந்திரன்

மூன்றாம்/நான்காம் வகுப்பு

முதலாம் இடம்:  ஆதித்யா பாலசிங்கம்
இரண்டாம் இடம்: பிரித்திகா வினோதறுாபன்
முன்றாம் இடம்: பகிசன் சிவனேசன்

ஐந்தாம்/ஆறாம் வகுப்பு

முதலாம் இடம்:  அபிசன் றதீஸ்குமார்
இரண்டாம் இடம்: திவ்யன் விமலறுாபன்
முன்றாம் இடம்:  மதுசன் செல்வரட்ணம்

ஏழாம்/எட்டாம் வகுப்பு

முதலாம் இடம்: கயானி சண்முகம்
இரண்டாம் இடம்:  சுகஸ்திகா சுபேந்திரன்
முன்றாம் இடம்: அபிரா றதீஸ்குமார்

 

Leave a Reply

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்