உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
தமிழ் பெயர்கள்Posts Tagged ‘பொதறிவுப்போட்டி’

>>முடிச்சு அவிழ்க்கப்பட்டுள்ளது <<

Read the rest of this entry »

Read the rest of this entry »

உலகத்தில் 5 கண்டங்கள் என்ற அடிப்படையில், ஆசிய கண்டத்தின் சனத்தொகை குறைந்த 10 சிறிய நாடுகளை  ஒழுங்குமுறையில் வரிசைப்படுத்துக.

>>>விடைகள் இணைக்கப்பட்ள்ளன<<<
Read the rest of this entry »

>>>விடைகள் இணைக்கப்பட்ள்ளன<<<

Read the rest of this entry »

விளம்பரங்கள்
பிறந்தநாள் வாழ்த்து
முந்தைய செய்திகள்