உங்கள் கருத்து
தமிழில் எழுத
பிரிவுகள்
வாசகர்கள்


முந்தைய செய்திகள்

 பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் – கனடா
ஆங்கிலச் சொல் எழுத்துக் கூட்டல்
(Spelling-bee) போட்டி 2017

பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகத்தின் 2017 ம் ஆண்டு ஆங்கில Spelling-bee போட்டிக்கான ஆங்கிலச் சொற்கள் தற்போது பிள்ளைகள் கல்வி கற்கும் வகுப்பினை  அடிப்படையாகக் கொண்டு  கீழே தரப்பெற்றுள்ளன.

தங்கள் பிள்ளைகளின் வகுப்பிற்கு  பொருத்தமான ”சொற் பட்டியல்களை” தெரிவு செய்து  உங்கள் பிள்ளைகளைத் தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். போட்டி நடைபெறும்போது பங்கு பற்றும் பிள்ளைகளின் வகுப்பினை உறுதிப்படுத்த பாடசாலை மதிப்பீட்டு [reportcard ] அட்டை சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

இப் போட்டி நடைபெறும் காலம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்..போட்டியில் பங்குபற்றுவோருக்கான கட்டணம் $5.00 மட்டுமே.

இள மழழைகள் பிரிவு: [வகுப்பு:kg]
1.  fun

2.  red

3.  cat

4.  sun

5.  dog

6.  jam

7.  gum

8.  bat

9.  net

10. pig

11. fun

12. sat

13. end

14. top

15. bat

16. ran

17. big

18. box

19. cup

20. club

21. rub

22. hot

23. bed

24. jet

25. sad

முதுமழழைகள் பிரிவு – பிறந்த வருடம்:-(வகுப்பு:-01,02)

1.  blue

2.  milk

3.  hand

4.  stop

5.  fast

6.  brown

7.  name

8.  bake

9.  kite

10. home

11. five

12. nose

13. green

14. ask

15. girl

16. bird

17. down

18. glad

19. baby

20. best

21. plan

22. nest

23. sing

24. made

25. gate.

மத்தியபிரிவு – பிறந்த வருடம்:-(வகுப்பு;- 03,04)

1.  school

2.  paint

3.  because

4.  space

5.  worry

6.  trouble

7.  hurry

8.  please

9.  climb

10. smell

11. should

12. earth

13. sugar

14. catch

15. early

16. corner

17. learn

18. large

19. whole

20. family

21. twice

22. quick

23. never

24. almost

25. point.

மேற்பிரிவு – பிறந்த வருடம்:-(வகுப்பு:05,06)

1.  disguise

2.  percent

3.  recommend

4.  official

5.  stomach

6.  exercise

7.  instruction

8.  restaurant

9.  success

10. piano

11. decide

12. future

13. shoulder

14. distance

15. familiar

16. wrinkle

17. disease

18. journey

19. doubt

20. breathe

21. equal

22. discourage

23. tournament

24. achieve.

அதிமேற்பிரிவு – பிறந்த வருடம்-: (வகுப்பு:07,08)

1.  environment

2.  sympathy

3.  imagination

4.  recognize

5.  committee

6.  collaborate

7.  strength

8.  ordinary

9.  opportunity

10. enormous

11. accomplish

12. disappear

13. familiar

14. beneath

15. location

16. innocent

17. guarantee

18. ancient

19. receipt

20. engineer

21. tongue

22. specific

23. misery

24. stingy

25. collection.

-பண் கலை பண்பாட்டுக் கழகம் – கனடா

 

 

Leave a Reply

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/e/3/3/panipulam.net/httpd.www/wp-content/themes/nnnnn/comments.php on line 203

திருமண சேவை

விளம்பரங்கள்
 

பிறந்தநாள் வாழ்த்து